ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,887 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,101 5.83
เตี้ย  905 4.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,607 8.51
ผอมและเตี้ย  676 3.58
อ้วนและเตี้ย  842 4.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,756 72.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $