ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,531 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,037 5.31
เตี้ย  877 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,967 10.07
ผอมและเตี้ย  596 3.05
อ้วนและเตี้ย  510 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,544 74.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $