ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,938 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,340 7.08
เตี้ย  1,235 6.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,855 9.80
ผอมและเตี้ย  674 3.56
อ้วนและเตี้ย  793 4.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,041 68.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $