ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,550 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  952 5.13
เตี้ย  659 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,921 10.36
ผอมและเตี้ย  658 3.55
อ้วนและเตี้ย  1,088 5.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,272 71.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $