ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,774 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,002 5.34
เตี้ย  630 3.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,844 9.82
ผอมและเตี้ย  693 3.69
อ้วนและเตี้ย  1,423 7.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,182 70.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $