ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,072 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,125 6.23
เตี้ย  644 3.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,946 10.77
ผอมและเตี้ย  795 4.40
อ้วนและเตี้ย  1,108 6.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,454 68.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $