ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,403 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,138 6.18
เตี้ย  666 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,994 10.84
ผอมและเตี้ย  800 4.35
อ้วนและเตี้ย  1,117 6.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,688 68.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $