ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,647 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,014 5.75
เตี้ย  733 4.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,898 10.76
ผอมและเตี้ย  638 3.62
อ้วนและเตี้ย  968 5.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,396 70.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $