ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  10,927 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  599 5.48
เตี้ย  431 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,429 13.08
ผอมและเตี้ย  338 3.09
อ้วนและเตี้ย  442 4.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,688 70.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $