ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,298 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,268 6.93
เตี้ย  707 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,752 9.57
ผอมและเตี้ย  668 3.65
อ้วนและเตี้ย  1,086 5.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,817 70.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $