ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,452 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  621 3.56
เตี้ย  878 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,184 6.78
ผอมและเตี้ย  263 1.51
อ้วนและเตี้ย  200 1.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,306 81.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $