ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,697 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  643 3.63
เตี้ย  899 5.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,187 6.71
ผอมและเตี้ย  263 1.49
อ้วนและเตี้ย  200 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,505 81.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $