ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,478 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  698 3.99
เตี้ย  953 5.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,111 6.36
ผอมและเตี้ย  271 1.55
อ้วนและเตี้ย  121 0.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,324 81.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $