ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,742 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  726 4.09
เตี้ย  976 5.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,113 6.27
ผอมและเตี้ย  271 1.53
อ้วนและเตี้ย  121 0.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,535 81.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $