ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,596 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  957 5.44
เตี้ย  1,161 6.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,181 6.71
ผอมและเตี้ย  404 2.30
อ้วนและเตี้ย  201 1.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,692 77.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $