ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,445 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  678 3.89
เตี้ย  993 5.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,111 6.37
ผอมและเตี้ย  314 1.80
อ้วนและเตี้ย  99 0.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,250 81.69 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $