ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,690 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  684 3.87
เตี้ย  1,004 5.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,131 6.39
ผอมและเตี้ย  327 1.85
อ้วนและเตี้ย  116 0.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,428 81.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $