ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,899 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  760 4.25
เตี้ย  1,023 5.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,225 6.84
ผอมและเตี้ย  353 1.97
อ้วนและเตี้ย  190 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,348 80.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $