ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,449 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,338 7.67
เตี้ย  1,718 9.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,274 7.30
ผอมและเตี้ย  730 4.18
อ้วนและเตี้ย  320 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,069 69.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $