ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,379 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,309 4.78
เตี้ย  1,196 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,393 8.74
ผอมและเตี้ย  630 2.30
อ้วนและเตี้ย  539 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,312 77.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $