ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,586 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,432 5.19
เตี้ย  1,238 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,370 8.59
ผอมและเตี้ย  749 2.72
อ้วนและเตี้ย  613 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,184 76.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $