ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,625 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,436 5.20
เตี้ย  1,240 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,374 8.59
ผอมและเตี้ย  751 2.72
อ้วนและเตี้ย  617 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,207 76.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $