ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,492 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,722 6.26
เตี้ย  1,817 6.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,353 8.56
ผอมและเตี้ย  1,059 3.85
อ้วนและเตี้ย  700 2.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,841 72.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $