ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,531 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,726 6.27
เตี้ย  1,824 6.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,357 8.56
ผอมและเตี้ย  1,062 3.86
อ้วนและเตี้ย  700 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,862 72.14 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $