ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,310 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,687 6.18
เตี้ย  1,754 6.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,231 8.17
ผอมและเตี้ย  1,023 3.75
อ้วนและเตี้ย  783 2.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,832 72.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $