ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  27,774 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,427 5.14
เตี้ย  1,131 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,394 8.62
ผอมและเตี้ย  719 2.59
อ้วนและเตี้ย  535 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,568 77.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $