ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,400 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,403 8.77
เตี้ย  2,316 8.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,528 9.23
ผอมและเตี้ย  1,315 4.80
อ้วนและเตี้ย  968 3.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,870 65.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $