ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  937 4.64
เตี้ย  971 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,632 8.08
ผอมและเตี้ย  508 2.51
อ้วนและเตี้ย  434 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,727 77.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $