ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,374 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  983 4.82
เตี้ย  961 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,631 8.01
ผอมและเตี้ย  562 2.76
อ้วนและเตี้ย  567 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,670 76.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $