ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,279 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  970 4.78
เตี้ย  958 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,618 7.98
ผอมและเตี้ย  561 2.77
อ้วนและเตี้ย  567 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,605 76.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $