ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,250 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,392 6.87
เตี้ย  1,191 5.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,598 7.89
ผอมและเตี้ย  968 4.78
อ้วนและเตี้ย  721 3.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,380 71.01 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $