ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,335 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,404 6.90
เตี้ย  1,193 5.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,611 7.92
ผอมและเตี้ย  969 4.77
อ้วนและเตี้ย  721 3.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,437 71.00 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $