ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,171 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,046 5.19
เตี้ย  1,032 5.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,517 7.52
ผอมและเตี้ย  626 3.10
อ้วนและเตี้ย  552 2.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,398 76.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $