ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,275 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,008 4.97
เตี้ย  989 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,819 8.97
ผอมและเตี้ย  522 2.57
อ้วนและเตี้ย  479 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,458 76.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $