ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,615 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,546 7.50
เตี้ย  1,368 6.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,903 9.23
ผอมและเตี้ย  639 3.10
อ้วนและเตี้ย  634 3.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,525 70.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $