ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,603 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  914 5.19
เตี้ย  807 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,074 11.78
ผอมและเตี้ย  544 3.09
อ้วนและเตี้ย  928 5.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,336 70.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $