ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,614 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,104 6.27
เตี้ย  758 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,895 10.76
ผอมและเตี้ย  632 3.59
อ้วนและเตี้ย  537 3.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,688 72.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $