ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,630 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,123 6.37
เตี้ย  1,054 5.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,795 10.18
ผอมและเตี้ย  683 3.87
อ้วนและเตี้ย  963 5.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,012 68.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $