ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,262 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  873 5.37
เตี้ย  897 5.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,542 9.48
ผอมและเตี้ย  458 2.82
อ้วนและเตี้ย  290 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,202 75.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $