ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,911 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,032 5.76
เตี้ย  801 4.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,094 11.69
ผอมและเตี้ย  630 3.52
อ้วนและเตี้ย  632 3.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,722 71.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $