ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,455 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,196 6.85
เตี้ย  1,103 6.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,832 10.50
ผอมและเตี้ย  411 2.35
อ้วนและเตี้ย  259 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,654 72.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $