ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,178 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,106 5.22
เตี้ย  640 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,664 7.86
ผอมและเตี้ย  541 2.55
อ้วนและเตี้ย  428 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,799 79.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $