ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,078 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,738 8.25
เตี้ย  1,070 5.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,899 9.01
ผอมและเตี้ย  1,022 4.85
อ้วนและเตี้ย  730 3.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,619 69.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $