ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,115 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,153 5.46
เตี้ย  665 3.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,767 8.37
ผอมและเตี้ย  465 2.20
อ้วนและเตี้ย  369 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,696 79.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $