ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,824 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,236 5.94
เตี้ย  659 3.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,113 10.15
ผอมและเตี้ย  548 2.63
อ้วนและเตี้ย  384 1.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,884 76.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $