ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,395 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,944 9.09
เตี้ย  1,040 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,924 8.99
ผอมและเตี้ย  672 3.14
อ้วนและเตี้ย  431 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,384 71.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $