ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,473 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  842 4.32
เตี้ย  504 2.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,377 12.21
ผอมและเตี้ย  406 2.08
อ้วนและเตี้ย  381 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,963 76.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $