ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,451 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  878 4.51
เตี้ย  462 2.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,355 12.11
ผอมและเตี้ย  446 2.29
อ้วนและเตี้ย  487 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,823 76.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $