ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,395 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,017 5.24
เตี้ย  603 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,357 12.15
ผอมและเตี้ย  542 2.79
อ้วนและเตี้ย  687 3.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,189 73.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $