ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,395 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 5.26
เตี้ย  609 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,360 12.17
ผอมและเตี้ย  541 2.79
อ้วนและเตี้ย  687 3.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,178 73.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $