ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,698 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  815 4.14
เตี้ย  688 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,177 11.05
ผอมและเตี้ย  544 2.76
อ้วนและเตี้ย  830 4.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,644 74.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $