ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,472 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  882 4.53
เตี้ย  626 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,564 13.17
ผอมและเตี้ย  431 2.21
อ้วนและเตี้ย  454 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,515 74.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $