ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,801 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,166 5.89
เตี้ย  890 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,119 10.70
ผอมและเตี้ย  1,066 5.38
อ้วนและเตี้ย  1,501 7.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,059 65.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $