ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,284 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  903 4.24
เตี้ย  568 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,974 9.27
ผอมและเตี้ย  531 2.49
อ้วนและเตี้ย  459 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,849 79.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $