ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,254 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  903 4.25
เตี้ย  568 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,964 9.24
ผอมและเตี้ย  531 2.50
อ้วนและเตี้ย  449 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,839 79.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $