ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,661 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  881 4.07
เตี้ย  623 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,958 9.04
ผอมและเตี้ย  433 2.00
อ้วนและเตี้ย  495 2.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,271 79.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $