ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,484 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  991 4.61
เตี้ย  615 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,910 8.89
ผอมและเตี้ย  478 2.22
อ้วนและเตี้ย  442 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,048 79.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $