ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,420 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,033 4.82
เตี้ย  651 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,888 8.81
ผอมและเตี้ย  547 2.55
อ้วนและเตี้ย  593 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,708 78.00 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $