ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,031 4.83
เตี้ย  651 3.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,881 8.80
ผอมและเตี้ย  547 2.56
อ้วนและเตี้ย  593 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,664 77.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $