ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,690 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  736 3.39
เตี้ย  506 2.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,445 6.66
ผอมและเตี้ย  365 1.68
อ้วนและเตี้ย  472 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,166 83.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $