ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,746 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  982 4.73
เตี้ย  530 2.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,107 10.16
ผอมและเตี้ย  413 1.99
อ้วนและเตี้ย  684 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,030 77.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $